Манлайлагч багш нар Манлайлагч багш нар Манлайлагч багш нар Манлайлагч багш нар Манлайлагч багш нар Манлайлагч багш нар Манлайлагч багш нар Манлайлагч багш нар Манлайлагч багш нар Манлайлагч багш нар Манлайлагч багш нар Манлайлагч багш нар Манлайлагч багш нар Манлайлагч багш нар Манлайлагч багш нар Манлайлагч багш нар Манлайлагч багш нар Манлайлагч багш нар Манлайлагч багш нар Манлайлагч багш нарМанлайлагч багш нарМанлайлагч багш нар Манлайлагч багш нар Манлайлагч багш нар Манлайлагч багш нар Манлайлагч багш нар Манлайлагч багш нар Манлайлагч багш нар Манлайлагч багш нар Манлайлагч багш нар Манлайлагч багш нар Манлайлагч багш нар Манлайлагч багш нар Манлайлагч багш нар Манлайлагч багш нар Манлайлагч багш нар Манлайлагч багш нар Манлайлагч багш нар Манлайлагч багш нар Манлайлагч багш нар Манлайлагч багш нар Манлайлагч багш нарМанлайлагч багш нарМанлайлагч багш нар Манлайлагч багш нар Манлайлагч багш нар Манлайлагч багш нар Манлайлагч багш нар Манлайлагч багш нар Манлайлагч багш нар Манлайлагч багш нар Манлайлагч багш нар Манлайлагч багш нар Манлайлагч багш нар Манлайлагч багш нар Манлайлагч багш нар Манлайлагч багш нар Манлайлагч багш нар Манлайлагч багш нар Манлайлагч багш нар Манлайлагч багш нар Манлайлагч багш нар Манлайлагч багш нар Манлайлагч багш нарМанлайлагч багш нарМанлайлагч багш нар

НИЙТЛЭЛ

Мэдээ мэдээлэл

Сургуулийн өдөр тутмын үйл ажиллгааны тухай мэдээ мэдээлэл, зарлал, нийтлэл.

Мэдээ мэдээлэл / 2023/11 27

Дэлхийн зөн Багануур орон нутгийн хөгжлийн хөтөлбөрийн “Хүүхэд хамгаалал”-ын төслийн хүрээнд сургуульд маань хүүхдийн нийгэм сэтгэл зүйн таатай орчин бүрдүүлэхэд […]

Сургуульд бэлтгэгдсэн байдлын үнэлгээний арга зүй сэдэвт цахим сургалт
Мэдээ мэдээлэл / 2022/12 13

Сургуульд бэлтгэгдсэн байдлын үнэлгээний арга зүй сэдэвт цахим сургалт

Боловсрол, шинжлэх ухаан, спортын сайдын 2020 оны А/280 дугаар тушаалаар батлагдсан “Сургуулийн өмнөх боловсролын үйлчилгээнд хамрагдаж буй хүүхдийн хөгжил болон […]

СУРГУУЛИЙН ТУХАЙ

Бүртгэл
& Мэдээлэл

Элсэлтийн тухай мэдээлэл авах бол? +976 7021 3501